نوسانات تاریخی

نوسانات تاریخی حرکات قیمت گذشته یک کالا را نشان می‌دهد. به طور کلی، این کار با تشخیص انحراف متوسط از میانگین قیمت یک ابزار مالی در دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. نوسانات تاریخی به این دلیل اهمیت دارد که به پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در آینده و برآورد یا محاسبه ریسک کمک می‌کند.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: