با تقویم اقتصادی ما با توجه به اخبار معامله کنید

با بیانیه‌های اقتصادی و اخبار کلیدی توسط بوکمارک کردن تقویم اقتصادی قابل تغییر FXB، همواره به‌روز بمانید. از تقویم برای مشاهده نوسان احتمالی و شناسایی فرصت‌های معامله‌ای که ممکن است پس از بیانیه‌های مهمی نظیر NFP رخ دهد، استفاده کنید.

اندکی وقت بگذارید و تقویم اقتصادی ما را بررسی نمایید و برای نمایش جزئیات بیشتر یک رويداد، روی آن کلیک کنید.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: